Regulamin korzystania z Rejestracji Pacjentów On-line FizjoSportMed.

§1
Postanowienia ogólne

1.1. Właścicielem oraz Administratorem Systemu Rejestracji Pacjentów On-Line jest Centrum Fizjoterapii i Treningu Personalnego FizjoSportMed z siedzibą Wrocław, ul. Życzliwa 13C.

1.2. System Rejestracji Pacjentów On-Line umożliwia Pacjentom FizjoSportMed dokonanie rejestracji w zakresie:

 1. specjalistycznych konsultacji lekarskich, dietetycznych, fizjoterapeutycznych
 2. specjalistycznych zabiegów fizjoterapeutycznych
 3. specjalistycznych zabiegów fizykoterapii
 4. treningu medycznego, treningu personalnego

1.3. FizjoSportMed zastrzega sobie prawo udostępniania w systemie rejestracji internetowej tylko części swoich usług.

§2

Dane osobowe

2.1. Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.

Dane osobowe niezbędne do umówienia wizyty:

2.2. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.

2.3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.

2.4. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 2.5. Administrator nie będzie stosował zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania*.

2.6. Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318), tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

 1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
 2. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
 3. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
 4. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie –  przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
 5. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.

§3
ZASADY REJESTRACJI poprzez System Rejestracji Pacjenta On-Line

3.1. System udostępnia możliwość rezerwacji terminów wizyt w okresie 90 dni od daty bieżącej, przy czym ewentualna rezygnacja z wizyty musi nastąpić minimum z 1 -dniowym wyprzedzeniem względem planowanego terminu (liczą się tylko dni robocze).

3.2. Rezerwacja terminu musi zostać zrealizowana w czasie trwania jednej sesji przeglądarki.

3.4. Płatności za świadczenia dokonywana jest w rejestracji FizjoSportMed.

3.5. Anulowanie wizyty oznacza odstąpienie pacjenta od umowy o udzielenie danego świadczenia. Anulacje wity należy zgłaszać telefonicznie pod nr 666 993 383.

3.9. Pacjentowi, który dokona rezerwacji dowolnych usług, z których trzykrotnie nie skorzysta i których wcześniej nie anuluje za pośrednictwem panelu pacjenta, automatycznie zablokuje dostęp do konta. Odblokowanie konta będzie możliwe wyłącznie poprzez zgłoszenie tego faktu pod adres e-mail: biuro@fizjosportmed.pl, gdzie poszczególne przypadki będą rozpatrywane indywidualnie.

§5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OBOWIĄZKI FizjoSportMed

5.1. Administrator obsługuje rejestrację On-Line z należytą starannością oraz zgodnie z posiadaną wiedzą i możliwościami technicznymi.

5.2. Pacjent jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy swoich danych związanych z korzystaniem z elektronicznych usług świadczonych przez FizjoSportMed i nie przekazywania ich osobom trzecim.

5.3. FizjoSportMed zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenie dostępu do świadczonych usług drogą elektroniczną w przypadkach wynikających:

 1. ze względów bezpieczeństwa danych,
 2. z przyczyn niezależnych od FizjoSportMed.,
 3. z konieczności konserwacji, modernizacji oraz naprawy szerokorozumianej infrastruktury teleinformatycznej FizjoSportMed.

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Korzystanie z rejestracji On-line jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

7.2. Wszelkie uwagi i sugestie dotyczące funkcjonowania rejestracji on-line należy przesyłać pod adres e-mail: biuro@fizjosportmed.pl

7.3. Wiążącą ceną usługi jest cena podana w cenniku oraz panelu Rejestracji Pacjentów On-line.

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.